Box legs

4536 LG BALL BASE FILIGREE BOX LEG
Quantity   1 - 143     144+  
Price $2.28 $1.50
Quantity


4537 LG BALL BASE FILIGREE BOX LEG
Quantity   1 - 143     144+  
Price $2.51 $1.65
Quantity


4541 MED BALL BASE FILIG BOX LEG
Quantity   1 - 143     144+  
Price $2.20 $1.32
Quantity


4542 SMALL BALL BASE FILIG BOX LEG
Quantity   1 - 143     144+  
Price $2.45 $1.53
Quantity


4543 SMALL BALL BASE FILIG BOX LEG
Quantity   1 - 143     144+  
Price $2.30 $1.44
Quantity


4544 SMALL OPEN FILIG BOX LEG
Quantity   1 - 143     144+  
Price $1.73 $1.08
Quantity